Formulář pro uplatnění reklamace

 

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 

Adresát (prodávající):
Internetový obchod:      eshop.excaliburcity.com

Společnost:                       RONJA, s.r.o.

Se sídlem:                          Hatě 182, 669 02  Chvalovice

IČ/DIČ:                                 47904453/CZ699001030

E-mailová adresa:           eshop@excaliburcity.com

Telefonní číslo:                +420 515 206 206

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:     

Moje adresa:                     

Můj telefon a e-mail:         

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne                jsem ve Vašem obchodě vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:  

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

  1. Datum objednání/datum obdržení:
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem:
    a budou navráceny zpět způsobem:
  4. Jméno a příjmení spotřebitele:
  5. Adresa spotřebitele:
  6. E-mail:
  7. Telefon:

 

 

 

                               , Dne

 

                            
______________________________________

        Jméno a příjmení spotřebitele

 

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č.

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

 

NajduZboží.cz